ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
พรบ./พรก.
รัฐธรรมนูญ 2550
ประมวลกฎหมายแพ่ง
ประมวลกฎหมายอาญา
 
พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2542
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท 2542
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมวิฯแพ่ง
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมวิฯอาญา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของอปท.2541และแก้ไข
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 2542
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน